Lakeuden Sateenkaari ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lakeuden Sateenkaari ry ja sen kotipaikka on Lapua ja sen toiminta-alue on koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Lakeuden Sateenkaari tai yhdistys.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tasavertaisuuden, ihmis- ja perusoikeuksien sekä hyvinvoinnin toteutumista riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Yhdistyksen päämääränä on, että homo- ja biseksuaaliset ihmiset sekä transvestiitit ja transsukupuoliset ihmiset samoin kuin muutkin ns. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään. Yhdistys kokoaa ja jakaa tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, auttaa ja tukee edellä mainittuja ihmisiä ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään ja vihapuheeseen. Yhdistys pyrkii kitkemään seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta koskevia ennakkoluuloja, poistamaan kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta, sekä saattamaan ihmiset lainsäädännön suhteen ja yhteiskunnalliselta asemaltaan tasavertaisiksi riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Yhdistys toimii näihin tavoitteisiin pyrkivien yksityisten henkilöiden yhdyssiteenä ja tekee yhteistyötä muiden näihin tavoitteisiin pyrkivien yhdistysten ja tahojen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa myynti- julkaisu-, tiedotusja koulutustoimintaa, suorittaa ja tukea tutkimustyötä ja tehdä nuorisotyötä, järjestää julkisia tilaisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa sekä pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, toimintahuoneistoja, osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita. Yhdistys voi asianomaisella luvalla harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa, kirjakauppa- ja tuotemyynti-, bingo- ja kioskitoimintaa sekä panna toimeen arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi myös ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia sääntöjen mukaisen toimintansa rahoittamiseksi.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yritys, yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus voi yhdistyksen jäsenten esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, jokaon huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen tai kannatusjäsenen tämän laiminlyötyä jäsenmaksuvelvollisuutensa, toimittua yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai muulla tavoin aiheutettua vahinkoa yhdistykselle.

4. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen hallituksella on oikeus vapauttaa yksittäinen jäsen jäsenmaksuvelvoitteesta taloudellisen tilanteen tai alaikäisyyden vuoksi harkintansa mukaan vuodeksi kerrallaan.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan ja asettaa muita toimikuntia ja kutsua niihin valitsemiaan yhdistyksen jäseniä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Kullakin hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen kokoukseen ja yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta viimeistään kokouspäivänä täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä kullakin yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja alle 15-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä puheenjohtaja
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta/lopettamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta/lopettamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.